Tilbud om statsautorisasjonsprøve i tolking på flere nye språk

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo) har i dag kunngjort at de ønsker å tilby statsautorisasjonsprøve i tolking i en rekke språk hvor det ikke har vært tilbud om autorisasjonsprøve tidligere. Norsk tolkeforening ser på dette som svært positivt for offentlige tjenesteytere og minoritetsspråklige med behov for tolking – og for de av våre medlemmer som har ventet lenge på å få dette kvalifiseringstilbudet.

OsloMet skriver om autorisasjonsprøven:

Autorisasjonsprøven i tolking er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking for erfarne tolker. Både språklige og tolketekniske ferdigheter blir vurdert. Hvis du består autorisasjonsprøven, vil du få bevilling som statsautorisert tolk. Det er den øverste kvalifikasjonen en tolk kan ha i Norge. Det kreves svært høy kompetanse både i tolkespråket og norsk for å bestå. Med «svært høy kompetanse» menes et nivå som tilsvarer minst C1 på Europarådets nivåskala for språk

I første omgang vil OsloMet kartlegge interessen blant aktuelle kandidater. Les mer her, og meld din interesse på dette nettskjemaet.