Finn en tolk

Oversikt over kvalifiserte tolker finner du i Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister som gir oversikt over tolkers formelle kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk. Registeret er først og fremst rettet mot tolkebrukere i offentlig sektor, men er tilgjengelig for alle gjennom Tolkeportalen.

Fem kvalifikasjonskategorier
Tolkene er oppført i registeret med nødvendige persondata, opplysninger om tolkefaglige kvalifikasjoner og kontaktinformasjon. Tolkene står oppført i registeret i fem kvalifikasjonskategorier. De høyest kvalifiserte (kategori 1) er statsautoriserte tolker med tolkeutdanning. Deretter kommer statsautoriserte tolker (kategori 2) og tolker med tolkeutdanning (kategori 3). Ved behov for tolking bør tolkene oppført i kategoriene 1, 2 og 3 bli prioritert.
I tillegg inneholder registeret kontaktinfo til personer uten formell tolkefaglig kompetanse i kategori 4 og 5, disse har dokumentert tospråklig kompetanse og gjennomført et tre-dagers innføringskurs i tolkens ansvarsområde.

Hvordan kan du bruke Nasjonalt tolkeregister?
Registeret blir brukt på ulike måter. Registeret blir brukt av offentlige ansatte og fagpersoner som vil sjekke kvalifikasjonene til en tolk de har bestilt gjennom en formidlingstjeneste.  I tillegg blir registeret brukt som rekrutteringsbase av storbrukere med egne leverandørbaser eller tolkeformidlere. Det er også mulig å benytte oppføring i registeret som et av kravene i kravspesifikasjoner i anbudsprosesser. Les mer om innkjøp av tolketjenester her.

Nasjonalt tolkeregister som del av rutiner for bruk og bestilling av tolk
Det er  ikke et arbeidstaker-arbeidsgiver forhold mellom tolkene og Nasjonalt tolkeregister. Avtalene må gjøres direkte mellom tolken og oppdragsgiveren. Bruk av registeret bør alltid være en del av rutinene for bruk og bestilling av tolk i virksomheter som har behov for tolk.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og har system- og driftsansvar for registeret. IMDi arbeider for at offentlig sektor skal ta utgangspunkt i Nasjonalt tolkeregister når det er behov for tolk.