For tolker: plikter og rettigheter

Krav til tolker i lov og forskrift

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har skrevet utførlig og oversiktlig om hvilke krav tolkeloven og tolkeforskriften stiller til hvordan tolker skal utøve yrket sitt:

Lovtekstene kan leses på Lovdata:

Tolking hos domstolene

Nyttige lenker:

Den offentlige salærsatsen for 2023 er kr. 912 for tolker (kr. 798 for reisefravær).

Utgifter til kost

Hvis du har vært på tolkeoppdrag for retten, reist lengre enn 15 km og reisen har vart i mer enn 6 timer, har du rett til å få dekket utgifter til måltider. Satsene kommer automatisk opp i DFØ når man skriver inn reisetid, men for de tilfellene der det må leveres salæroppgave manuelt enda, har DFØ en veldig god informasjonsside. Husk at man her også må trekke fra utgifter til kost som andre enn tolken har dekket.