For tolker: plikter og rettigheter

Krav til tolker i lov og forskrift

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har skrevet utførlig og oversiktlig om hvilke krav tolkeloven og tolkeforskriften stiller til hvordan tolker skal utøve yrket sitt:

Lovtekstene kan leses på Lovdata:

Les også IMDi’s kommentarer til begrepene «tolking ved behov» og «støttetolk» her: https://tolkeforeningen.no/2024/03/23/om-tolking-ved-behov-og-stottetolk-uttalelse-fra-imdi/


Tolking hos domstolene

Nyttige lenker:

For tolker og sakkyndige gjelder 80 prosent av satsen, som utgjør 972 kroner.

For reisefravær gjelder 70 prosent av satsen, som utgjør 850,50 kroner .

Ved avlysning etter § 11 første og andre ledd kan tolkene kreve hele salærsatsen på 1215 kroner, med henvisning til domstol.no: https://www.domstol.no/no/utbetalingogfaktura/salar/tolk-eller-sakkyndig/ .

Utgifter til kost

Hvis du har vært på tolkeoppdrag for retten, reist lengre enn 15 km og reisen har vart i mer enn 6 timer, har du rett til å få dekket utgifter til måltider. Satsene kommer automatisk opp i DFØ når man skriver inn reisetid, men for de tilfellene der det må leveres salæroppgave manuelt enda, har DFØ en veldig god informasjonsside. Husk at man her også må trekke fra utgifter til kost som andre enn tolken har dekket.


Tolking i helsetjenesten

En informasjonsside fra helsenorge.no med nyttig informasjon, både til tolkebrukere (pasienter), profesjonelle tolkebrukere og tolker.

Trykk på bildet eller på lenken her: Tolk i helsetjenesten