Bli medlem

Dette skjemaet benyttes av statsautoriserte tolker og tolker med tolkeutdanning som er oppført i Nasjonalt tolkeregister. Øvrige søkere bruker søknadsskjema B.

 

Søknadsskjema A (for deg med tolkeutdanning og/eller statsautorisasjon)

    Jeg bekrefter med dette (ved å trykke "send" under) at jeg er kjent med Norske tolkeforenings (NTFs) vedtekter, inklusiv § 5 punkt e-f som sier:
    e. Medlemmene skal etter beste evne følge Retningslinjer for god tolkeskikk (Kommunal- og arbeidsdepartementet 1997). Underskrift på søknad om medlemskap i NTF betraktes som bekreftelse på at man forplikter seg til å følge disse retningslinjene og NTFs vedtekter.
    f. Medlemmene plikter å forholde seg profesjonelt og solidarisk overfor andre tolker, bidra til profesjonalisering av tolkeyrket og konkurrere åpent, redelig og rettferdig på grunnlag av kvalitet.

    Videre bekrefter jeg at opplysningene gitt i søknaden er riktige.