Bli medlem (for tolkestudenter)

Dette skjemaet benyttes av tolkestudenter. Tolker med kategori A til D bruker  dette søknadsskjemaet. Personer med kategori E og personer som ikke har formelle tolkekvalifikasjoner, bruker dette søknadsskjemaet.

Personer som for tiden tar tolkeutdanning (grunnemne eller bachelor i tolking), har rett på studentmedlemskap, jf. § 8 av vedtektene: «Tolkestudenter som studerer «Tolking i offentlig sektor» ved offentlig høyskole/universitet kan søke studentmedlemskap i NTF. Opptakskrav for studentmedlemskap er dokumentasjon for at studenten er tatt opp som student og er meldt til eksamen i emnet «tolking i offentlig sektor». Retten til studentmedlemskap opphører etter avlagt eksamen, og studentmedlemskapet vil automatisk gå over til ordinært medlemskap ved bestått eksamen.».

Søknadsskjema for tolkestudenter  Ved å trykke "send" under, bekrefter jeg herved at jeg er kjent med Norske tolkeforenings (NTFs) vedtekter, inkludert medlemmenes forpliktelser i §§ 9(A-C):

  1. Betale kontingent forskuddsvis for hvert år.
    Årskontigenten tilsvarer en salærsats for tolker. Nye medlemmer som registreres etter 1.10 fritas for betaling av årskontingent for inneværende år. Medlemmer som ikke betaler kontingent to år på rad strykes.
  2. Etter beste evne følge tolkeloven og forskrift til tolkeloven
    Underskrift på søknad om medlemskap i NTF betraktes som bekreftelse på at man forplikter seg til å følge disse retningslinjene.
  3. Forholde seg profesjonelt og solidarisk overfor andre tolker, bidra til profesjonalisering av tolkeyrket, og konkurrere åpent, redelig og rettferdig på grunnlag av kvalifikasjoner.
    Medlemmer forplikter seg til å være oppført i nasjonalt tolkeregister for å gjøre det mulig for tolkebrukere å undersøke tolkens tolkefaglige kvalifikasjoner. Det er mulig å søke unntak fra opptakskravet, dersom tungtveiende grunner taler for det.


  4. Videre bekrefter jeg at opplysningene gitt i søknaden er riktige.