Personvernerklæring

Norsk tolkeforening er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler dem. 

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende personopplysninger:

 • navn
 • fødselsdato
 • adresse
 • kjønn
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • transaksjonsinformasjon om kontingentbetaling
 • organisasjonsnummer (dersom du er næringsdrivende)

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg. Når vi henter personopplysninger fra andre kilder, henter vi dem fra Nasjonalt tolkeregister og Brønnøysundregistrene.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Administrasjon av medlemsforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt medlemsforhold med deg. Det kan for eksempel være å behandle henvendelser, oppdatere dine opplysninger og rette opp feil. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Innmelding i SMB Norge

Norsk tolkeforening er kollektivt medlem i SMB Norge. Det vil si at alle NTFs medlemmer automatisk er medlemmer i SMB. Vi bruker personopplysninger for å melde medlemmer inn i SMB Norge. 

Opplysninger som vi oversender SMB Norge, er:

 • navn
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • adresse
 • organisasjonsnummer og organisasjonsform (hos de medlemmene som er næringsdrivende)

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra denne behandlingen ved å sende oss e-post på styret@tolkeforeningen.no

Kommunikasjon med deg, medlemstilbud

Vi sender ut nyhetsbrev på e-post, der vi informerer om hva styret jobber med. Vi bruker også e-post og mobil til å promotere ulike medlemsarrangementer. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Innkreving av kontingent og andre betalinger

Vi bruker personopplysninger til å kreve inn kontingent og følge opp manglende betalinger. Vi behandler også opplysninger ved andre typer betalinger, f.eks. betaling for notatblokker eller egenandel for medlemsarrangement. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Analyse og forbedring av foreningsaktiviteter

Vi analyserer informasjon om våre medlemmer for å gjøre tilbudet vårt mer treffsikkert, for eksempel ved å se hvor våre medlemmer befinner seg i landet, hvor mange som tolker et bestemt språk osv. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til innbetalinger, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på styret@tolkeforeningen.no

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på e-postadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Merk at informasjon som vi er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Etter at ditt medlemskap er avsluttet, blir opplysningene om deg lagret i 6 måneder før de blir automatisk slettet, men mindre du ønsker at de skal bli slettet med en gang. Vi lagrer opplysningene for å kunne tilbakeføre deg som medlem dersom du ombestemmer deg, dersom avslutning skjedde ved en feil, eller dersom du betaler kontingent etter fristen.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å sende e-post til styret@tolkeforeningen.no

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no