Om tolkeprofesjonen

En tolk gjengir ytringer på et annet språk, og dette gjør tolken rett etter eller samtidig som det blir sagt. Dette skal gjøres presist og nøyaktig. Tolken må ha spesifikke ferdigheter og kunnskaper, og være godt forberedt til hvert oppdrag, for å mestre denne krevende oppgaven.

Svært godt nivå på språkene det tolkes mellom er grunnmuren i yrket, men det kreves også en rekke andre ferdigheter. Tolken må ha god konsentrasjonsevne og jobbe godt under press. I tillegg må tolken opptre på en måte som gjør at både fagpersoner og minoritetsspråklige får tillit til tolken og føler seg trygge på kommunikasjonen.

Siden tolkens arbeid er svært konsentrasjonskrevende, er det en forutsetning at tolkens arbeidsforhold er tilrettelagt slik at han/hun kan ivareta sin oppgave på en forsvarlig måte.

Tolk er ikke en beskyttet tittel, men alle som påtar seg tolkeoppdrag i offentlig sektor bør ha tolkeutdanning fra universitet/høgskole. Informasjon om utdanningstilbudet i tolking finner du på nettsiden til OsloMet.

Statsautorisert tolk er en beskyttet tittel. Denne autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordningen for tolker i Norge. Bare personer som har fått tolkebevilling fra departementet har lov til å kalle seg statsautorisert tolk. Vil du vite mer om dette, finner du alle opplysninger på nettsiden til OsloMet:

Hensikten med autorisasjonsordningen er å gi tolkebrukere en garanti for at de får gode tolketjenester på alle områder. Denne kvalitetssikringen er nødvendig også for å sikre offentlig tjenesteyting så vel som enkeltmenneskers likeverd og rettssikkerhet.