Oppdatering av opplysninger om salær, veileder i salær fra Oslo tingrett og kjennelse fra Gulating Lagmannsrett

Salærsatsen som gjelder fra og med den 01.07.2023 er oppdatert.

Det er lagt til lenke til kjennelsen avsagt av Gulating Lagmannsrett om Salærfastsettelse ved avlysning av oppdrag i retten.

Det er lagt til lenke til Oslo tingrett sin Veileder i salærspørsmål.

Alle disse oppdateringene finner du på siden «For tolker: Plikter og rettigheter» – Tolking hos domstolene.

Tolkens dag 2023

Tolkens dag er OsloMet sin markering av en større internasjonal feiring – FNs internasjonale dag for tolking og oversettelse.

NTF stiller med stand på dette arrangementet, så dere er alle velkommen å ta turen innom.

Oversikt over arrangementet:

Del 1: 12.00 – 14.45 Nytt på feltet

Velkommen v/Christen Krogh rektor for OsloMet – storbyuniversitetet

12.15 Erfaringer med den nyreviderte bacheloren Norsk tegnspråk ved førsteamanuensis  Johan Hjulstad

12.30 Om revidering av Bachelor i tolking i offentlig sektor ved seksjonsleder professor Anne Birgitta Nilsen

12.45 Om utviklingen av autorisasjonsprøve i tegnspråktolking ved seniorrådgiver Marthe Ødegård Olsen 

13.00 Benstrekk

13.30 Presentasjon av NOU 2023:20 Tegnspråk for livet ved førsteamanuensis Kristian Skedsmo

13.45 Nytt fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ved Maritn Bakken og Hilde Fiva Buzungu 

Del 2: 14.15 – 18.00 Studentoppgaver i fokus 

14. 15 Bidrar Nasjonalt tolkeregister til profesjonalisering av yrket? ved tolk Nikolay Gerov

15.45 Stands, mingling. kaffe mm 

15.45 Korleis tolke metaforar frå talespråk til teiknspråk? ved tolk Ole Marius Øfsthus

16.10 Bare skriv, ikke tenk! Skrivetolking av akademiske forelesninger ved skrivetolk Helge Edland

16.30 Pause og mingling 

17.00 Tolkens stemme og ivaretakelse av denne ved statsautorisert tolk Tanja Christiansen

17.20 Øyenbrynsstillinger i interrogative ytringer på tegnspråk ved tolk Birgitte Ellingsen

17.40 Oppsummering av Tolkens dag 2023 ved professor Arnfinn Muruvik Vonen 

Sted: Pilestredet 46, Oslo

Dato: 25. september 2023, kl. 12.00 – 18.00

I tillegg til NTF’s stand, vil det være stands fra IMDi, Universitetet i Agder, Tolkene i Akademikerne, Norsk Tegnspråk, Tolking i offentlig sektor, Autorisasjonsprøven og Tospråktesten.

Hjertelig velkommen!


Arrangør

 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
 • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

Kontakt: Randi Havnen, førsteamanuensis. + 47 67 23 76 71 | randi.havnen@oslomet.no

Tolker i Europaparlamentet streiker!

Tolker streiker på grunn av utstrakt bruk av fjerntolking i Europaparlamentet.

Dårlig lydkvalitet og tekniske problemer har gjort det umulig å fjerntolke representantenes taler under høringene. Disse uforsvarlige arbeidsforholdene går utover helsen og hørslen til tolkene, og de går dermed ut i streik

Europaparlamentet har reagert på kravene til tolkene sine med å leie inn tolker gjennom eksterne selskaper.

Les mer:

EU Parliament interpreters stage strike.

EU interpreters’ anger over work from home rules translates into strike

Tolkers arbeidsforhold og markedet for tolketjenester – rapportlanseringen

I forrige uke ble rapporten «Tolkers arbeidsforhold og markedet for tolketjenester» lansert hos IMDi. Norsk tolkeforening ble representert ved styreleder Paulina Ślusarczyk, som kommenterte rapporten på vegne av foreninga.

Paulina Ślusarczyk

Rapporten illustrerer mange forhold vi har sagt fra om i flere år. Det mest slående funnet er kanskje det at rundt halvparten av alle tolker helst ikke vil jobbe for private byråer, og det at mange kvalifiserte tolker ikke samarbeider med byråer i det hele tatt.

Rapportforfatterne fant også at mange tolker jobber mindre enn de ønsker og at de ofte opplevde hverdagen sin som stressende og usikker. En av hovedanbefalingene er «(…) at offentlige organer vurderer å etablere egenregi-ordninger for tildeling av tolkeoppdrag direkte til kvalifiserte tolker, fremfor å benytte formidlingsløsninger.» Vi kunne ikke vært mere enige!

Vi håper denne rapporten bidrar til at offentlige etater ser at det beste de kan gjøre for å sikre sine ansatte og brukere tilgang til kvalifisert tolk, er å opprette løsninger for formidling av tolketjenester i egen regi.

Vi takker IMDi for invitasjonen til rapportlanseringa og Proba for grundig arbeid. Rapporten og sammendraget kan leses her.

Tolkeloven

For første gang får Norge en egen lov om offentlige myndigheters ansvar for bruk av tolk. – Nå skal vi endelig få på plass et tydelig regelverk for å ivareta rettssikkerheten til den enkelte og bidra til forsvarlig hjelp og tjenester. God kommunikasjon er en forutsetning for at vi som samfunn skal lykkes med å yte gode og forsvarlige tjenester til alle innbyggerne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Les mer på Regjeringen.no

Autorisasjonsprøven i tolking våren 2021

Autorisasjonsordningen er en offentlig godkjenningsordning for tolker i Norge. Våren 2021 arrangerer OsloMet autorisasjonsprøven i tolking i disse språkene:

 • dari
 • litauisk
 • persisk

Påmelding og betaling

Elektronisk påmelding og betaling er åpen her på nettsida til OsloMet i perioden 15. april – 18. mai.

Hva skal man med tolker?

«Tolking er nødvendig for å sikre lik tilgang til offentlige tjenester i tilfeller der det er en språkbarriere. Manglende tolking eller dårlig kvalitet på tolkingen svekker rettssikkerheten, kan føre til lang saksbehandlingstid, økte kostnader og – i verste fall – være en fare for liv og helse. Det ligger dermed et stort ansvar på den som yter offentlige tjenester, og det fordrer at alle ledd i tjenesteytelsen er profesjonaliserte.» 

Les artikkelen i Khrono

Forfatterne er ansatte ved Tolkeutdanningen ved OsloMet: Susanna Calvert, Maria Abad Colom, Tatjana Radanović Felberg, Randi Havnen, Aurore Gilberte Francine Haugneland Leveque, Anne Birgitta Nilsen, Antra Prane-Sundby, Gry Sagli, Silje Margrete Ohren Strand og Rasa Ziburkute

Tospråktesten 2021

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. OsloMet tilbyr testing tre ganger i året over hele Norge. Tospråktesten er ikke en test i tolkeferdigheter, men avdekker om du har de nødvendige språkferdighetene til å kunne kvalifisere deg videre som tolk.

I juni 2021 gjennomføres Tospråktesten i følgende språk:

 • dinka
 • finsk
 • kantonesisk
 • khmer
 • kurmanji
 • pashto
 • somali
 • sorani
 • tagalog
 • thai
 • tysk
 • vietnamesisk

Søknadsfrist: 1. april 2021

Les mer om Tospråktesten på nettsiden til OsloMet.