Salærsatser for 2024

Salærsats for sakkyndige er 1 215 kroner, den gjelder krav hvor arbeidet er avsluttet etter 01.01.2024.

For tolker og sakkyndige med stilling i det offentlige gjelder 80 prosent av satsen, som utgjør 972 kroner.

Ved avlysning etter § 11 første og andre ledd kan tolk og sakkyndig (med 80 prosent sats) kreve sats 1 215 kroner.

For tid brukt til reise og fravær gjelder 70  prosent av satsen, som utgjør 850,5 kroner per time. Oppnevning/sak før 1.7.22 har 50 % av satsen.

For reiseutgifter og dekning av dette, se denne siden for mer informasjon.

Vær oppmerksom på at dersom du har hatt oppdrag som fagkyndig meddommer eller skjønnsmedlem skal utbetaling skje som lønn og vi ber deg sende kravet via Betalmeg eller DFØs app.

kilde: https://www.domstol.no/no/utbetalingogfaktura/salar/tolk-eller-sakkyndig/