NTFs vedtekter

VEDTEKTER NORSK TOLKEFORENING (NTF)

Vedtatt på stiftelsesmøtet i Oslo 27.01.2004, endret på ekstraordinært årsmøte 01.12.2004, årsmøte 11.10.2005, årsmøte 24.04.2007, årsmøte 17.04.2008, årsmøte 08.05.2009, årsmøte 28.02.2015, årsmøte 16.04.16, årsmøte 22.04.17, årsmøte 28.04.18, årsmøte 06.04.19, årsmøte 11.9.21, årsmøte 24.9.22, årsmøte 15.04.23, årsmøte 13.4.24.

§ 1 Navn og sete

Foreningens navn er Norsk tolkeforening (NTF). Foreningen har sete i Oslo.

§ 2 Formål

NTF er en interesseorganisasjon for høyt kvalifiserte og profesjonelle tolker.

NTFs formål er å:

 1. Samle alle tolker som tilfredsstiller foreningens krav, om felles faglige, sosiale og økonomiske interesser
 2. Virke for et høyt faglig og etisk nivå hos medlemmene
 3. Sikre en uavhengig tolkeprofesjon med høy kvalitet i yrkesutøvelsen
 4. Virke for tolkenes generelle anseelse og innflytelse, herunder fremme god tolkeskikk
 5. Utvikle relevante medlemstilbud, og delta i arbeidet med videre- og etterutdanning
 6. Virke for medlemmenes interesser mht. lønns- og arbeidsforhold
 7. Representere medlemmene utad, og drive informasjonsvirksomhet om tolkene og foreningen.
 8. Å skape et kollegialt miljø der tolker kan få støtte og faglig hjelp fra sine kollegaer.
 9. Å være tilgjengelig for tolkestudenter og nye yrkesutøvere som søker kunnskap om yrket, kvalifiseringsmuligheter og gode praksiser.

§ 3 Organisering

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Det skal avholdes ordinært årsmøte en gang i året, i løpet av april måned. Ordinært årsmøte kan utsettes på ubestemt tid dersom ekstraordinære omstendigheter krever det. Avgjørelsen om å utsette årsmøte tas av styret. Styret skal så snart som mulig finne ny dato for ordinært styremøte.

På årsmøtet skal følgende saker vedtas:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og to protokollunderskrivere
 3. Årsmelding fra forrige periode
 4. Regnskap fra forrige periode
 5. Kontingentsatser for neste år
 6. Godtgjørelse til styret
 7. Handlingsplan for kommende periode
 8. Budsjett for kommende periode
 9. Valg av styre
 10. Valg av revisor

I tillegg kan årsmøtet ta opp andre saker foreslått av styret, eller saker innsendt av medlemmene. Slike saker skal være styret i hende senest èn måned før årsmøtet.

Årsmøtet skal varsles skriftlig senest to måneder før det holdes. Endelig innkalling med dagsorden og årsmøtepapirer skal sendes ut minst 14 dager før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret har besluttet det eller minst 10 % av medlemmene krever det.

Ved innkalling til ekstraordinært årsmøte skal det redegjøres for hvorfor det innkalles, og hvem som krever at det innkalles.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig og senest 14 dager før ekstraordinært årsmøte skal skje. Endelig dagsorden skal følge innkallingen.

§ 4 Styret

Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene, og representerer foreningen utad.

Foreningens daglige virksomhet ledes av styret.

Styret skal lede foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtekter og handlingsplan, og jobbe samler for å nå foreningens formål.

Styret består av 6 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Styremedlemmer velges for 1 år av gangen. Ingen kan sitte som fast medlem eller varamedlem sammenhengende mer enn 6 år.

Styremedlemmene innehar følgende verv:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Informasjonsansvarlig (med vara)
 • Medlemsansvarlig (med vara)
 • Økonomiansvarlig (med vara)

Bortsett fra leder, velger styret internt styremedlemmer for de andre vervene. Styremedlemmene har samme plikter overfor foreningen som ordinære medlemmer, og må rette seg etter Retningslinjer for styret.

Styret behandler alle saker med mindre de skal legges fram for årsmøtet. Varamedlemmene har stemmerett i styret. Vedtakene fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved lederes eller møtelederes dobbeltstemme.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Styret møtes normalt åtte til tolv ganger pr. år. Alle møter skal protokollføres.

Foreningen kan ha et sekretariat etter styrets nærmere beslutning. Styret kan opprette ulike komiteer til å bistå styret i dets arbeid.

Styret har ansvaret for utformingen av følgende retningslinjer med nærmere beskrivelse av vervene og oppgaver i foreningen:

 • Retningslinjer for styret
 • Retningslinjer for opptakskomité
 • Retningslinjer for valgkomité

§ 5 Opptakskomité

Opptakskomitéen (OK) har som oppgave å gjennomgå søknader om medlemskap i NTF for å vurdere om søkerne tilfredsstiller kravene for opptak. Klageinstans er styret.

OK består av fire medlemmer, som velges av årsmøtet for to år av gangen. Det er tillatt med benkeforslag under valget.

Søknader om medlemskap, som skal behandles av opptakskomiteen, skal sendes til hele opptakskomiteen.

Medlemmene til OK har samme plikter overfor foreningen som ordinære medlemmer, og må rette seg etter Retningslinjer for opptakskomité.

§ 6 Valgkomité

Valgkomitéens oppgaver er å finne kandidater til styret, helst et utvalg som representerer bredden blant foreningens medlemmer, og å følge dem opp.

Valgkomiteen (VK) består av et styremedlem og to medlemmer, valgt av årsmøtet.

Medlemmene velges for 2 år om gangen. Det er tillatt med benkeforslag under valget.

Medlemmene til VK har samme plikter overfor foreningen som ordinære medlemmer, og må rette seg etter Retningslinjer for valgkomité.

§ 7 Foreningens signatur

Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner for foreningen. Det kan meddeles prokura.

§ 8 Medlemskap

Årsmøtet godkjenner retningslinjer for krav for medlemskap.

Tolker som er oppført i Nasjonalt tolkeregister i en av de øverste fire kategoriene:

 • kategori A: tolk med statsautorisasjon og bachelorgrad,
 • kategori B: tolk med bachelorgrad,
 • kategori C: tolk med statsautorisasjon
 • kategori D: tolk med tolkeutdanning) har uten videre dokumentasjon rett til opptak som medlem.

For tolker som ikke tilfredsstiller kravene i annet ledd, gjelder følgende grunnlag for medlemskap:

 1. Translatøreksamen
 2. Oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E i språk der det ikke er mulighet for formalisering av tolkekompetansen, eventuelt i kombinasjon med annen relevant kompetanse;
 3. I språk der det ikke finnes mulighet til å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister vil søknad om medlemskap måtte avgjøres på grunnlag av tolkepraksis og annen relevant kompetanse, etter individuell vurdering.

Felles praksiskrav for alle som søker medlemskap etter denne bestemmelse er at de skal ha hatt en tolkepraksis på minst 600 timer, hvorav 400 på det åpne markedet (dvs. ved direkte kontakt mellom tolk og tolkebruker).

Søkere som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, f. eks. i språk der praksiskravet er urimelig pga. lav etterspørsel, kan bli medlem etter individuell vurdering.

Tolker som ikke har oppnådd kategori A–D i Nasjonalt tolkeregister og som er tatt opp som studenter i grunnemner, kan innvilges studentmedlemskap. Grunnemner er 30 studiepoeng i tolking som kvalifiserer til å være oppført i kategori D i Nasjonalt tolkeregister.

Opptakskrav for studentmedlemskap er dokumentasjon på at studenten er tatt opp som student i grunnemnet og har betalt semesteravgift. Studentmedlemskapet gjelder bare for nye medlemmer. Studentmedlemskapet varer maksimalt i to konsekutive semestre og kan bare benyttes en gang. Etter studentmedlemskapets utløp gjøres det en ny vurdering av medlemskapet etter vedtekter §8.

Studentmedlemmer betaler halvparten av årskontingenten.

Det er ikke forenlig med medlemskap i NTF å ha eierandeler i byråer eller selskaper som driver med kommersiell tolkeformidling. Søknader fra personer som har slike eierandeler vil ikke innvilges. Søknader om opptak fra personer som er ansatt i administrative stillinger i slike, kan innvilges etter individuell vurdering av styret.

§ 9 Rettigheter og plikter

Så lenge medlemmer er à jour med betalingen av kontingenten har medlemmet rett til å:

 1. Benytte initialene MNTF (Medlem i Norsk Tolkeforening);
 2. Delta i alle foreningens aktiviteter og tilbud med mindre annet er bestemt;
 3. Ha én stemme på ordinær eller ekstraordinær årsmøte. Medlemmene som ikke møter opp selv, har rett til å avgi forhåndsstemme eller gi fullmakt til et annet medlem. Et medlem kan maksimalt ha tre fullmakter fra andre medlemmer, i tillegg til egen stemme.

Som medlem av NTF forplikter man seg til å:

 1. Betale kontingent forskuddsvis for hvert år.
   Årskontingenten tilsvarer gjeldende timesats for tolker fastsatt i Forskrift for salær fra det offentlige til advokater mv. (salærforskriften).  Nye medlemmer som registreres etter 1.10. fritas for betaling av årskontingent for inneværende år. Medlemmer som ikke betaler kontingent to år på rad strykes.
 2. Etter beste evne følge tolkeloven og forskrift til tolkeloven
   Underskrift på søknad om medlemskap i NTF betraktes som bekreftelse på at man forplikter seg til å følge disse.
 3. Forholde seg profesjonelt og solidarisk overfor andre tolker, bidra til profesjonalisering av tolkeyrket, og konkurrere åpent, redelig og rettferdig på grunnlag av kvalifikasjoner.
  Medlemmer forplikter seg til å være oppført i nasjonalt tolkeregister for å gjøre det mulig for tolkebrukere å undersøke tolkens tolkefaglige kvalifikasjoner. Det er mulig å søke styret om unntak fra opptakskravet, dersom tungtveiende grunner taler for det. Personer som ikke er oppført i Nasjonalt tolkeregister uten å ha søkt unntak, vil bli ekskludert fra foreningen.

§ 10 Uttreden

Medlemskap kan sies opp skriftlig, og oppsigelsen får umiddelbar virkning etter at styret har varslet medlemmet skriftlig at oppsigelse er mottatt.

§ 11a Suspensjon

Medlemmer som har motarbeidet foreningens formål, skadet dens anseelse, eller opptrådt i strid med pliktene gitt i § 9 punkt B og C, kan suspenderes av styret.

Vedtak om suspensjon skal begrunnes og formidles skriftlig. Før vedtaket fattes, skal medlemmet forhåndsvarsles og gis anledning til å uttale seg.

Vedtak om suspensjon skal være tidsbegrenset. Vedtak om suspensjon har umiddelbar virkning.

Vedtaket kan innklages til foreningens årsmøte. Klage må sendes foreningens styre skriftlig innen to uker etter at medlemmet har mottatt underretning om vedtaket. Medlemmet forblir suspendert fram til saken blir behandlet på årsmøtet. Dersom årsmøtet tar klagen til følge, opphører suspensjonen.

For nærmere beskrivelse av prosedyre for suspensjon, se Retningslinjer for suspensjon og eksklusjon.

§ 11b Eksklusjon

Medlemmer som grovt har motarbeidet foreningens formål, skadet dens anseelse, eller opptrådt i strid med pliktene gitt i § 9 punkt B og C, kan ekskluderes av styret.

Vedtak om eksklusjon skal begrunnes og formidles skriftlig. Før vedtaket fattes, skal medlemmet forhåndsvarsles og gis anledning til å uttale seg.

Vedtaket blir fattet med absolutt flertall.

Vedtak om eksklusjon kan innklages til foreningens årsmøte. Klage må sendes foreningens styre skriftlig innen to uker etter at medlemmet har mottatt underretning om vedtaket. Klage har oppsettende virkning. Inntil klagen er ferdigbehandlet, kan medlemmet bli suspendert.

Vedtaket om eksklusjon får virkning ved utløpet av klagefrist hvis klage ikke fremmes.

Vedtaket om eksklusjon fattet av årsmøtet trer i kraft umiddelbart.

For nærmere beskrivelse av prosedyre for eksklusjon, se Retningslinjer for suspensjon og eksklusjon.

§ 12 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer trer i kraft fra det øyeblikk årsmøtet heves.

§ 13 Oppløsning

Forslag om oppløsning kan fremmes av styret eller minst 60 % av medlemmene i foreningen. Beslutning om oppløsning av foreningen treffes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med ¾ av de avgitte stemmene.

Hvis foreningen blir oppløst, beslutter styret på hvilken måte dets eiendeler skal disponeres.