Bli medlem (for deg uten tolkeutdanning)

Dette skjemaet benyttes av personer uten tolkeutdanning som ønsker medlemsskap i Norsk tolkeforening. Tolker med tolkeutdanning bruker søknadsskjema A.

 

Søknadsskjema B (for deg uten tolkeutdanning)

  Ved å trykke "send" under, bekrefter jeg herved at jeg er kjent med Norske tolkeforenings (NTFs) vedtekter, inkludert medlemmenes forpliktelser i §§ 9(A-B):

  1. Betale kontingent forskuddsvis for hvert år.
    Årskontigenten tilsvarer gjeldende timesats for tolker fastsatt i Forskrift for salær fra det offentlige til advokater m.v. (salærforskriften). Nye medlemmer som registreres etter 1.10 fritas for betaling av årskontingent for inneværende år. Medlemmer som ikke betaler kontingent to år på rad strykes.
  2. Etter beste evne følge Retningslinjer for god tolkeskikk (Kommunal- og arbeidsdepartementet 1997)
    Underskrift på søknad om medlemskap i NTF betraktes som bekreftelse på at man forplikter seg til å følge disse retningslinjene.
  3. Forholde seg profesjonelt og solidarisk overfor andre tolker, bidra til profesjonalisering av tolkeyrket, og konkurrere åpent, redelig og rettferdig på grunnlag av kvalifikasjoner.
    Medlemmer forplikter seg til å være oppført i nasjonalt tolkeregister for å gjøre det mulig for tolkebrukere å undersøke tolkens tolkefaglige kvalifikasjoner. Det er mulig å søke unntak fra opptakskravet, dersom tungtveiende grunner taler for det.


  4. Videre bekrefter jeg at opplysningene gitt i søknaden er riktige.