Bli medlem (for søkere med kategori E og søkere uten formelle kvalifikasjoner)

Dette skjemaet benyttes av søkere med kategori E, søkere uten formelle kvalifikasjoner og tolkestudenter. Tolker med kategori A til D bruker  dette søknadsskjemaet.

Personer med kategori E og personer som ikke har formelle tolkekvalifikasjoner, må ha hatt en tolkepraksis på minst 600 timer, hvorav 400 på det åpne markedet (dvs. ved direkte kontakt mellom tolk og tolkebruker).

I språk der det ikke finnes mulighet til å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister, vil søknad om medlemskap måtte avgjøres på grunnlag av tolkepraksis og annen relevant kompetanse, etter individuell vurdering.

Personer som for tiden tar tolkeutdanning (grunnemne eller bachelor i tolking), har rett på studentmedlemskap og fyller ut dette søknadsskjemaet.

Søknadsskjema for søkere med kategori E og søkere uten formelle kvalifikasjoner

  Ved å trykke "send" under, bekrefter jeg at jeg er kjent med Norske tolkeforenings (NTFs) vedtekter, inkludert medlemmenes forpliktelser i §§ 9(A-C):

  1. Betale kontingent forskuddsvis for hvert år.
    Årskontigenten tilsvarer én salærsats for tolker. Nye medlemmer som registreres etter 1.10 fritas for betaling av årskontingent for inneværende år. Medlemmer som ikke betaler kontingent to år på rad strykes.
  2. Etter beste evne følge tolkeloven og forskrift til tolkeloven
    Underskrift på søknad om medlemskap i NTF betraktes som bekreftelse på at man forplikter seg til å følge disse retningslinjene.
  3. Forholde seg profesjonelt og solidarisk overfor andre tolker, bidra til profesjonalisering av tolkeyrket, og konkurrere åpent, redelig og rettferdig på grunnlag av kvalifikasjoner.
    Medlemmer forplikter seg til å være oppført i Nasjonalt tolkeregister for å gjøre det mulig for tolkebrukere å undersøke tolkens tolkefaglige kvalifikasjoner. Det er mulig å søke unntak fra opptakskravet, dersom tungtveiende grunner taler for det.


  4. Videre bekrefter jeg at opplysningene gitt i søknaden er riktige.