Bli medlem (for søkere med kategori E og søkere uten formelle kvalifikasjoner)

Dette skjemaet benyttes av søkere med kategori E, søkere uten formelle kvalifikasjoner og tolkestudenter. Tolker med kategori A til D bruker  dette søknadsskjemaet.

Personer med kategori E og personer som ikke har formelle tolkekvalifikasjoner, må ha hatt en tolkepraksis på minst 600 timer, hvorav 400 på det åpne markedet (dvs. ved direkte kontakt mellom tolk og tolkebruker).

I språk der det ikke finnes mulighet til å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister, vil søknad om medlemskap måtte avgjøres på grunnlag av tolkepraksis og annen relevant kompetanse, etter individuell vurdering.

Personer som for tiden tar tolkeutdanning (grunnemne eller bachelor i tolking), har rett på studentmedlemskap og fyller ut dette søknadsskjemaet.

Søknadsskjema for søkere med kategori E og søkere uten formelle kvalifikasjoner

    Ved å trykke "send" under bekrefter du at du er kjent med Norsk tolkeforenings vedtekter og at opplysningene gitt i søknaden er riktige.

    Norsk tolkeforening er kollektivt medlem i SMB Norge. Ved å bli medlem i NTF blir du automatisk innmeldt som medlem i SMB Norge, som innebærer at opplysninger om deg blir delt (navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse og ev. organisasjonsnummer). Du trenger ikke være næringsdrivende for å være medlem.