Tolkeutdanning på OsloMet

Tolking i offentlig sektor

Prioriterte språk for oppstart januar 2019:

 • Aserbajdsjansk
 • Bengali
 • Georgisk
 • Hindi
 • Islandsk
 • Italiensk
 • Kantonesisk
 • Lulesamisk
 • Makedonsk
 • Nepali
 • Nordkurdisk
 • Nordsamisk
 • Oromo
 • Sørsamisk
 • Tagalog
 • Tamil
 • Thai
 • Tibetansk
 • Tigre
 • Ukrainsk

Mer info: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-offentlig-sektor

Bachelor i tolking

Følgende språk prioriteres for studiestart BA i tolking i offentlig sektor i januar 2019 :

 • Engelsk
 • Russisk
 • Persisk
 • Mandarin

Mer info: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tolking-i-offentlig-sektor-bachelor

Tospråktesten – OsloMet – storbyuniversitetet ønsker søkere velkommen

NTF deler info etter forespørsel fra OsloMet:
Tospråktesten er  en muntlig prøve i  norsk og et  tolkespråk . Den kan brukes som grunnlag for oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5 eller som opptaksprøve til studiet Tolking i offentlig sektor. Les mer om testen her.
Søknadsfrist: 1. august 2018
Tospråktesten planlegges i oktober/november 2018 for følgende tolkespråk:
 • aserbajdjansk
 • bengali
 • engelsk
 • georgisk
 • hindi
 • islandsk
 • italiensk
 • kantonesisk
 • karen
 • lulesamisk
 • makedonsk
 • mandarin
 • nepali
 • nordkurdisk
 • oromo
 • persisk
 • russisk
 • somali
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tibetansk
 • tigre
 • tigrinja
 • ukrainsk
 • vietnamesisk

Søknadsskjemaet er åpent for disse tolkespråkene på  Tospråktestens hjemmeside ( www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten).

Språk som blir tilbudt på studiet Tolking i offentlig sektor, vil bli prioritert. Testing i de øvrige språkene kan bli utsatt til våren 2019.

Krav til søkerne
Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse –  nivå B2 i Europarådets skala. Kandidatene må også betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven.

Tospråktesten i alle regioner
Vi tilbyr kandidater å ta testen i Oslo, Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Tromsø eller Trondheim. I Oslo holdes Tospråktesten i lokalene til OsloMet – storbyuniversitetet. Kandidater som tar testen på de øvrige stedene, møter fram i et lokale der og gjennomfører testen på skjerm via videokonferanse.

Vennlig hilsen

Tospråktesten

HiOA

Følg Tospråktesten på Facebook

Kurs om pensjon for tolker

Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset om pensjon for tolker.

Tid og sted er mandag 14.05.18 kl. 18-20, i undervisningsrom PA113 i P46 på OsloMet.

Tolking er et frilans yrke. Det innebærer at tolker selv må sørge for egne sykeordninger, feriepenger, forsikringer og andre sosiale goder, som ellers ville være dekket av en arbeidsgiver.

Hva med PENSJON? Tolker som frilansere har heller ingen tilknytning til Statens Pensjonskasse. Ansvaret for økonomisk trygghet i fremtiden ligger på våre egne skuldre.

Styret i NTF har invitert pensjonsekspertene Frank Erling Celius og Tor Petter Gulbrandsen til å holde foredrag om pensjon som blir spesielt rettet mot tolker. Tolker som yrkesgruppe kjennetegnes av blandet økonomi, opptjening i forskjellige land, sammensatte arbeidsforhold osv. Ekspertene vil gi en innføring i lovgivning og komme med råd og anbefalinger basert på tolkenes forutsetninger.

Styret har bestemt en egenandel på 100 kr, og at påmeldingen er bindende. Egenandelen går direkte til å dekke honoraret til foredragsholderne.

Påmelding sendes på Vipps til Alexandra Therese Solaas, tlf. 920 61 979.

Tilbud om statsautorisasjonsprøve i tolking på flere nye språk

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo) har i dag kunngjort at de ønsker å tilby statsautorisasjonsprøve i tolking i en rekke språk hvor det ikke har vært tilbud om autorisasjonsprøve tidligere. Norsk tolkeforening ser på dette som svært positivt for offentlige tjenesteytere og minoritetsspråklige med behov for tolking – og for de av våre medlemmer som har ventet lenge på å få dette kvalifiseringstilbudet.

OsloMet skriver om autorisasjonsprøven:

Autorisasjonsprøven i tolking er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking for erfarne tolker. Både språklige og tolketekniske ferdigheter blir vurdert. Hvis du består autorisasjonsprøven, vil du få bevilling som statsautorisert tolk. Det er den øverste kvalifikasjonen en tolk kan ha i Norge. Det kreves svært høy kompetanse både i tolkespråket og norsk for å bestå. Med «svært høy kompetanse» menes et nivå som tilsvarer minst C1 på Europarådets nivåskala for språk

I første omgang vil OsloMet kartlegge interessen blant aktuelle kandidater. Les mer her, og meld din interesse på dette nettskjemaet.

Nytt styre i NTF

Styret har da hatt første styremøte den 2. mai 2018 og styrevervene har blitt fordelt på de respektive styremedlemmene:

Leder: Alexandra Therese Solaas
Nestleder: Urszula Srebrowska
Sekretær: Hanne Gulliksrud
Økonomiansvarlig: Ilse M Dalheim
Vara økonomiansvarlig: Mar Gueye
Informasjonsansvarlig: Karin Henderson
Vara informasjonsansvarlig: Renata Kristensen
Medlemsansvarlig: Dolf Coppes
Vara medlemsansvarlig: Homeira Taheri
Styremedlem med spesialkompetanse: Klaaspeter Kuperus
Vara spesialkompetanse: Marit Holten

Neste styremøte er avtalt mot slutten av måneden.