Vedtekter

VEDTEKTER NORSK TOLKEFORENING (NTF)

Vedtatt på stiftelsesmøtet i Oslo 27.1.2004, endret på ekstraordinært årsmøte 1.12.2004, årsmøte 11.10.2005, årsmøte 24.4.2007, årsmøte 17.4.2008, årsmøte 8.5.2009, årsmøte 28.2.2015, og årsmøte 16.04.2016.

§ 1 Navn og sete

Foreningens navn er Norsk tolkeforening (NTF). Foreningen har sete i Oslo.

§ 2 Formål

NTF er en interesseorganisasjon for høyt kvalifiserte og profesjonelle tolker.

NTFs formål er å:
a. Samle alle tolker som tilfredsstiller foreningens krav, om felles faglige, sosiale og økonomiske interesser
b. Virke for et høyt faglig og etisk nivå hos medlemmene
c. Sikre en uavhengig tolkeprofesjon med høy kvalitet i yrkesutøvelsen
d. Virke for tolkenes generelle anseelse og innflytelse, herunder fremme god tolkeskikk
e. Utvikle relevante medlemstilbud, og delta i arbeidet med videre- og etterutdanning
f. Virke for medlemmenes interesser mht. lønns- og arbeidsforhold
g. Representere medlemmene utad, og drive informasjonsvirksomhet om tolkene og foreningen

§ 3 Organisering

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Det skal avholdes ordinært årsmøte en gang i året, i løpet av april måned.

På årsmøtet skal følgende saker vedtas:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og to protokollunderskrivere
 3. Årsmelding for forrige periode
 4. Regnskap for forrige periode
 5. Kontingentsatser for neste år
 6. Godtgjørelse til styret
 7. Handlingsplan for kommende periode
 8. Budsjett for kommende periode
 9. Valg av styre
 10. Valg av revisor

I tillegg kan årsmøtet ta opp andre saker foreslått av styret, eller saker innsendt av medlemmene. Slike saker skal være styret i hende senest én måned før årsmøtet.
Årsmøtet skal varsles skriftlig senest to måneder før det holdes. Endelig innkalling med dagsorden og årsmøtepapirer skal sendes ut minst 14 dager før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret har besluttet det eller minst 10 % av medlemmene krever det.
Ved innkalling til ekstraordinært årsmøte skal det redegjøres for hvorfor det innkalles, og hvem som krever at det innkalles.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig og senest 14 dager før ekstraordinært årsmøte skal skje. Endelig dagsorden skal følge innkallingen.

§ 4 Styret

Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene, og representerer foreningen utad.
Foreningens daglige virksomhet ledes av styret.
Styret skal lede foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtekter og handlingsplan, og jobbe samlet for å nå foreningens formål.
Styret består av 6 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Styremedlemmer velges for 1 år av gangen. Ingen kan sitte som fast medlem eller varamedlem sammenhengende mer enn seks år.

Styremedlemmene innehar følgende verv:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Informasjonsansvarlig (med vara)
 • Medlemsansvarlig (med vara)
 • Økonomiansvarlig (med vara)

Bortsett fra leder, velger styret internt styremedlemmer for de andre vervene.
Styremedlemmene har samme plikter overfor foreningen som ordinære medlemmer, og må rette seg etter Retningslinjer for styret.

Styret behandler alle saker med mindre de skal legges fram for årsmøtet. Varamedlemmene har ikke stemmerett i styret når den de er vara for er til stede på styremøtet. Vedtakene fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved lederens eller møtelederens dobbelstemme.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.
Styret møtes normalt åtte til tolv ganger pr. år. Alle møter skal protokollføres.
Foreningen kan ha et sekretariat etter styrets nærmere beslutning. Styret kan opprette ulike komiteer til å bistå styret i dets arbeid.

Styret har ansvaret for utformingen av følgende retningslinjer med nærmere beskrivelse av vervene og oppgaver i foreningen:

 • Retningslinjer for styret,
 • Retningslinjer for opptakskomité og
 • Retningslinjer for valgkomité.

§ 5 Opptakskomité

Opptakskomiteen (OK) har som oppgave å gjennomgå søknader om medlemskap i NTF for å vurdere om søkerne tilfredsstiller kravene for opptak. Klageinstans er styret.
OK består av fire medlemmer, som velges av årsmøtet for to år av gangen. Det er tillatt med benkeforslag under valget.
Medlemmene til OK har samme plikter overfor foreningen som ordinære medlemmer, og må rette seg etter Retningslinjer for opptakskomité.

§ 6 Valgkomité

Valgkomiteens oppgaver er å finne kandidater til styret, helst et utvalg som representerer bredden blant foreningens medlemmer, og å følge dem opp.
Valgkomiteen (VK) består av et styremedlem og to medlemmer, valgt av årsmøte.
Medlemmene velges for 2 år om gangen. Det er tillatt med benkeforslag under valget.
Medlemmene til VK har samme plikter overfor foreningen som ordinære medlemmer, og må rette seg etter Retningslinjer for valgkomité.

§ 7 Foreningens signatur

Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner for foreningen. Det kan meddeles prokura.

§ 8 Medlemskap

Årsmøtet godkjenner retningslinjer for krav for medlemskap.

Tolker som er oppført i Nasjonalt tolkeregister i en av de øverste tre kategoriene (kategori 1: tolk med statsautorisasjon og tolkeutdanning, kategori 2: tolk med statsautorisasjon og kategori 3: tolk med tolkeutdanning) har uten videre dokumentasjon rett til opptak som medlem.

For søkere som ikke tilfredsstiller kravene i punkt 1-3, gjelder følgende grunnlag for medlemskap:
a) Translatøreksamen og/eller hovedfag i tolkespråket i kombinasjon med praksiskravene;
b) Bestått ToSPoT-test i språk der det ikke er mulighet for formalisering av tolkekompetansen, eventuelt i kombinasjon med annen relevant kompetanse;
c) I språk der det ikke finnes ToSPoT-test vil søknad om medlemskap måtte avgjøres på grunnlag av tolkepraksis og annen relevant kompetanse, etter individuell vurdering.

Felles praksiskrav for alle som søker medlemskap etter denne bestemmelse er at de skal ha hatt en tolkepraksis på minst 600 timer, hvorav 400 på det åpne markedet (dvs. ved direkte kontakt mellom tolk og tolkebruker).
Søkere som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, f.eks. i språk der praksiskravet er urimelig pga lav etterspørsel, kan bli medlem etter individuell vurdering.

§ 9 Rettigheter og plikter

Så lenge medlemmet er à jour med betalingen av kontingenten har medlemmet rett til å:

 1. Benytte initialene MNTF (Medlem av Norsk Tolkeforening);
 2. Delta i alle foreningens aktiviteter og tilbud med mindre annet er bestemt;
 3. Ha én stemme på ordinær eller ekstraordinær årsmøte. Medlemmene som ikke møter opp selv, har rett til å avgi forhåndsstemme eller gi skriftlig fullmakt til et annet medlem.

Som medlem av NTF forplikter man seg til å:

A. Betale kontingent forskuddsvis for hvert år.

Årskontingenten tilsvarer gjeldende timestats for tolker fastsatt i Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v. (salærforskriften). Medlemmer som ikke betaler kontingent to år på rad strykes.

B. Etter beste evne følge Retningslinjer for god tolkeskikk (Kommunal- og arbeidsdepartementet 1997).

Underskrift på søknad om medlemskap i NTF betraktes som bekreftelse på at man forplikter seg til å følge disse retningslinjene.

C. Forholde seg profesjonelt og solidarisk overfor andre tolker, bidra til profesjonalisering av tolkeyrket, og konkurrere åpent, redelig og rettferdig på grunnlag av kvalifikasjoner.

§ 10 Uttreden

Medlemskap kan sies opp skriftlig, og oppsigelsen får umiddelbar virkning etter at styret har varslet medlemmet skriftlig at oppsigelse er mottatt.

§ 11 Suspensjon og eksklusjon

Medlemmer som har motarbeidet foreningens formål, skadet dens anseelse, eller opptrådt i strid med pliktene gitt i § 9 punkt B og C, kan ekskluderes av styret.
I tilfeller motarbeidelse eller skaden anses som mildere kan styret suspendere medlemmet. For nærmere beskrivelse av prosedyre for suspensjon eller eksklusjon, se Retningslinjer for styret.

Beslutning om suspensjon eller eksklusjon skal begrunnes skriftlig. Før beslutning vedtas skal medlemmet gis anledning til å uttale seg.
Beslutning om suspensjon eller eksklusjon kan innklages til foreningens årsmøte.
Klage må sendes foreningens styre skriftlig innen to uker etter at medlemmet har mottatt underretning om beslutningen. Klage har oppsettende virkning.

Beslutning om suspensjon eller eksklusjon får virkning ved utløpet av klagefrist, hvis klage ikke fremmes.
Beslutning om eksklusjon fattet av årsmøtet trer i kraft straks.

§ 12 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 13 Oppløsning

Forslag om oppløsning kan fremmes av styret eller minst 60 % av medlemmene i foreningen.
Beslutning om oppløsning av foreningen treffes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 3/4 av de avgitte stemmene.

Hvis foreningen blir oppløst, beslutter styret på hvilken måte dets eiendeler skal disponeres.