Utdanning

I 1985 opprettet det daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet et utdanningstilbud for tolker i form av et semesteremne ved Universitet i Oslo. Fra 1985 til 2003 produserte denne ordningen, som kun tok inn studenter i ett språk av gangen, nær 180 tolker fordelt på 11 språk. Et desentralisert og modulbasert utdanningstilbud i regi av UDI ved høyskolene i Agder, Finnmark og Volda uteksaminerte fra 1993 til 1996 vel 50 tolker i 8 språk, etter et pilotprosjekt med finsk-norsk tolkeutdanning ved Høgskolen i Finnmark i 1987 (8 studenter). Samlet uteksaminerte Norge i perioden 1985 – 2003 rundt regnet 240 tolkestudenter med ett semesteremne, og disse tolkene dekket i alt 15 språk. I perioden 2003-2007 fullførte et mindre antall studenter i russisk (11 studenter) og spansk (8 studenter) i tillegg en treårig bachelorutdanning ved UiO. For å imøtekomme samfunnets behov for kvalifiserte tolker i flere språk, ble et prøveprosjekt med nettbasert tolkeutdanning igangsatt av Utlendingsdirektoratet (senere IMDi) i 2003. Det treårige prosjektet involverte høyskolene i Sør-Trøndelag, Telemark og Oslo så vel som universitetene i Bergen og Oslo. Erfaringene som ble gjort tydet på at det nettbaserte tilbudet var kostnadseffektivt, samt fleksibelt og tilgjengelig.

De som hadde fullført studiet ble gitt adgang til Nasjonalt tolkeregisters kategori 3 (tolk med tolkeutdanning) da registeret ble opprettet i 2005.

Ved prøveperiodens slutt i 2007 ble et permanent utdanningstilbud for tolker i offentlig sektor lagt til den daværende Høgskolen i Oslo, nå Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Samtidig overtok Kunnskapsdepartementet finansieringen av tolkeutdanning i talespråk. Fra 2007 til 2013 uteksaminerte HiOA cirka 520 studenter i 51 språk med et ettårig deltidsstudium (30 studiepoeng) – Tolking i offentlig sektor. I tillegg til de vel 520 studentene som gjennomførte det første året ved HiOA fra 2007-2013, var det i samme periode nær 450 studenter som fullførte 6 påbygningsemner à 15 studiepoeng. Flere påbygningsemner skal etter hvert føre frem til et fullverdig bachelor-tilbud i tolking (180 studiepoeng) med planlagt oppstart fra 2016.

I Norge er Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) den eneste utdanningsinstitusjon som utdanner tolker.

Den ettårige grunnutdanningen i tolking er et nettbasert deltidsstudium. «Tolking i offentlig sektor» gir en innføring i tolkens ansvarsområde samt i tekniske metodevalg med særlig vekt på konsekutivtolking av dialoger i møter med norsk offentlig sektor. Det gjøres også et omfattende terminologiarbeid med vekt på feltene medisinsk/helse-relatert terminologi, NAV/sosialsektor-relatert terminologi og juridisk terminologi. Det gis ikke språkundervisning. Det er opptaksprøve til studiet. Studenter må ha gode språkferdigheter i både norsk og tolkespråket før de begynner på studiet.

Påbygningsemner ved HiOA gir tolker anledning til å utvikle sitt tolkefaglige repertoar og eksempler på påbygningsemner er Tolkens kommunikative kompetanse, Norsk for tolker, Kommunikasjon via tolk, Flerkulturell forståelse i tolking, Tolke- og oversetterfagets historie, Tolking i retts- og nemndsmøter, Simultantolking og Fjerntolking.

Grunnutdanningen i tolking, «Tolking i offentlig sektor», kvalifiserer for oppføring som tolk i Nasjonalt tolkeregister i kategori 3, mens bestått Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSpot) og fullført kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO) oppfyller minstekrav for oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori 5.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) tilbyr ToSpot for personer som ikke har tolkeutdanning eller statsautorisasjon, men som ønsker å ta det første skrittet i en mer omfattende kvalifiseringsprosess som tolk.

ToSpot er en skriftlig ordforrådstest (fra og til norsk) som tar en stikkprøve av kandidatens ordforråd på norsk og tolkespråket. Man må ha minst 80% riktige svar på hver av oppgavene for å gå videre i rekrutteringsprosessen. ToSpot brukes som opptaksprøve for videre opplæring og rekruttering. ToSpot gir ikke i seg selv grunnlag for godkjenning som tolk, og det utstedes ikke skriftlig dokumentasjon på kandidatens resultat.

TAO er et tre-dagers innføringskurs i tolkeetikk og tolketeknikk for personer som ønsker å kvalifisere seg til Nasjonalt tolkeregister, men som enda ikke har formelle tolkefaglige kvalifikasjoner som tolkeutdanning eller statsautorisasjon. Kurset gir grunnleggende opplæring i tolkens funksjon og ansvarsområde.

For mer informasjon, se www.imdi.no og www.hioa.no.