Medienes bruk av ukvalifiserte «tolker» i intervjuer med sårbare personer

Norsk tolkeforening (NTF) vil rette oppmerksomheten mot tolking i kjølvannet av NRKs Brennpunkt-dokumentar om mennesker fra rom-folket i Bergensområdet og det påfølgende mediefokuset på disse menneskene. NTF har merket seg at en rekke minoritetsspråklige blir intervjuet av journalister ved hjelp av ukvalifiserte «tolker», og vil i den forbindelse be mediene unngå å bruke benevnelsen «tolk» på personer som opptrer som tospråklig hjelper i kommunikasjon med romfolk og rumenere.

Det er viktig å unngå misforståelser rundt hva en tolk er og hva en tolk kan gjøre. Folk bør ikke få inntrykk av at de har fått offisiell informasjon via en profesjonell tolk, dersom det ikke er tilfelle. Det kan skape usikkerhet og feiloppfatninger, og kan få uheldige konsekvenser.

En profesjonell tolk er upartisk og har streng taushetsplikt. Tolken verken skal eller kan opptre på vegne av eller hjelpe noen av partene. Tolken skal kun tolke det som blir sagt på den måten det blir sagt, og kan heller ikke forklare innholdet i dokumenter, vedtak, informasjonsskriv, e.l. En profesjonell tolk kan aldri komme med egne råd eller meninger under et tolkeoppdrag. Å tolke krever foruten språkkunnskaper på et høyt nivå i minst to språk, også sakkunnskap om fagområdene det tolkes i, situasjonsforståelse, ferdigheter i ulike tolketeknikker og høy yrkesetisk bevissthet. En profesjonell tolk har tolkeutdanning og/eller statsautorisasjon. Profesjonelle tolker finner man på www.tolkeportalen.no

NTF vil oppfordre media til å bruke profesjonelle tolker når de jobber opp mot personer med ingen eller begrenset norskkunnskaper, også ved kortere intervjuer eller kommentarer. Vi vil også innstendig be om at dere bruker andre benevnelser enn «tolk» i tilfeller der profesjonell tolk ikke benyttes. Vi ber om at dere i stedet bruker benevnelser som «tospråklig hjelper», «språkhjelper» eller lignende. Dette er benevnelser som allerede er i bruk i offentlig sektor om personer som bidrar med språkhjelp, men som ikke er profesjonell, faglært tolk.