Satser

Hos politiet og i rettsvesenet blir godtgjørelse for tolker fastsatt av «salærforskriften» (Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v.). Salær følger en timesats som fastsettes av Justisdepartementet (se Rundskriv). Gjeldende salærsats per 1.1.2017 er kr 1020. Tolker godtgjøres med 4/5 av denne timesatsen, dvs. kr 816 per time.