Plikt/rett til tolk

Som fagperson er du avhengig av god kvalitet på tolkingen for å kunne yte faglig forsvarlige tjenester. Det er også du som skal sørge for at tolk blir tilkalt til samtalen og som skal påse at tolken er kvalifisert.

Personer med begrensede eller ingen norskkunnskaper har rett til å motta offentlige tjenester på et språk de behersker godt, og i offentlig sektor har tjenesteyteren ansvaret for tjenesteytingen helt fram til den er forstått av tjenestemottaker. Reglene om kommunikasjon i offentlig saksbehandling er baserte på grunnleggende prinsipper om likeverd og skal ivareta individets rettssikkerhet.

Rettssikkerhet blir satt i fare når det ikke brukes tolk der det er nødvendig, eller når det kommuniseres via personer som ikke er kvalifiserte til å tolke. Mindreårige, pårørende eller bekjente skal ikke brukes til tolking.

I Norge finnes det per i dag ca. 211 statsautoriserte tolker på 25 ulike tolkespråk. I tillegg til dette har ca. 1155 tolker tatt grunnleggende tolkeutdanning i 52 ulike tolkespråk siden 1985.

I tråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anbefalinger, oppfordrer NTF alle tolkebrukere til å bestille kun kvalifiserte tolker direkte via www.tolkeportalen.no, der man har innsyn i den enkelte tolkens formelle kompetanse. Du kan lese mer om dette i rapporten «Rett til tolk», utarbeidet på oppdrag fra det daværende Justis- og politidepartementet (2005).


Kolleger Katerina Sandstø og Maria Kim Espeland i tolkekabin på konferanse.