Organer

Årsmøtet

Årsmøtet er NTFs øverste organ.


Styret

Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene. Styret har som oppgave å arbeide i henhold til foreningens formål og består av følgende medlemmer:

 • Katerina Sandstø, leder
 • Sager Alsager, nestleder
 • Urszula Srebrowska, sekretær
 • Hilde F. Buzungu, økonomiansvarlig
 • Maria Fremming, medlemsansvarlig
 • Therese Solaas, informasjonsansvarlig
 • Andrzej Nyhus, Styremedlem med spesialkompetanse
 • Zvonimir Vojtulek, vara økonomiansvarlig
 • Lotfi Gallala, vara medlemsansvarlig
 • Alexandra Pujol Skjønhaug, vara informasjonsansvarlig
 • Moayad Ismail, vara Styremedlem med spesialkompetanse

Opptakskomiteen

Opptakskomiteen (OK) har som oppgave å gjennomgå søknader om medlemskap i NTF for å vurdere om søkerne tilfredsstiller kravene for opptak. Klageinstans er styret.

Søkere som er registrert i Nasjonalt tolkeregister med tolkespråk i kategori 1 – 3 får automatisk opptak. For søkere i andre kategorier må minst fire av OKs medlemmer gjennomgå søknaden i fellesskap.

Opptakskomiteen valgt på årsmøtet 2017, og som sitter til årsmøtet 2019, består av:
Inger-Johanne Bauer
Luul Hassan Kulmiye
Maria Kim Espeland
Fardin Roostami

Valgkomiteen

Valgkomiteen (VK) består for tiden av fire medlemmer, valgt av årsmøtet. Medlemmene velges for 2 år av gangen.

VKs oppgave er blant annet å finne kandidater til styre, helst et utvalg som representerer bredden blant foreningens medlemmer, og å følge dem opp.

Før valgkomiteen avgir sin innstilling til årsmøtet, skal innstillingen framlegges for styret. Det er tillatt med benkeforslag under valget.

Valgkomiteen valgt på årsmøtet 2017 består av:
Taina Aellig
Berit Nordhus
Klaaspeter Kuperus