Ordliste

Autorisasjonsprøve i tolking

Autorisasjonsprøven i tolking er den eneste offentlige godkjenningsordning for tolker i Norge. Bare personer som har fått tolkebevilling har lov til å kalle seg statsautorisert tolk. Det stilles meget høye krav til kandidatene.

 

Fjerntolking

Tolken er ikke tilstede sammen med partene som kommuniserer, men befinner seg fysisk et annet sted. Fjerntolking er en fellesbetegnelse for skjermtolking og telefontolking.

Fremmøtetolking

Tolken er tilstede sammen med partene som skal snakke med hverandre.

Hvisketolking

Hvisketolking er simultantolking uten teknisk utstyr, som utføres ved at tolken sitter ved siden av lytteren og snakker med lav stemme. Metoden egner seg best for tolking til én person og går ikke hvis det er mer enn to personer som skal få alt med seg. Denne metoden er relativt anstrengende og krever gode lytteforhold, også for tolken.

Konferansetolking

Samtale gjennom tolk, hvor samtalepartene sitter ett sted og tolken et annet sted, mens de ser og hører hverandre via skjerm ved hjelp av videokonferanseutstyr.

Konsekutivtolking

Tolken gjengir det som kommer til uttrykk etter forholdsvis korte intervaller, og mens taleren gjør opphold i talestrømmen.

Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister drives av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og er en landsomfattende oversikt over yrkesaktive tolker og deres kvalifikasjoner. Registeret er et innsynsregister med allmenn tilgang, for å gi tolkebrukere anledning til å kvalitetssikre tolkene de bestiller.

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og har system- og driftsansvar for registeret.

Simultantolking

Simultantolking er en form for tolking der tolken gjengir ytringene samtidig (simultant) med at taleren snakker. Gjengivelsen av ytringen kommer etter noen få sekunders tidsforskyvning.

Prima vista-oversettelse

Prima vista eller «sight reading», som det kalles på engelsk, er en muntlig gjengivelse på et annet språk av en skrevet tekst.