God tolkebruk

NTF anbefaler alle tolkebrukere å bli kjent med følgende orienteringer om samtale via tolk:

Videre anbefaler NTF følgende huskeliste ved samtale via tolk:

Før samtalen:

 • Bestill tolk i god tid før møtet/samtalen.
 • Sørg for at tolken får kjennskap til samtaleemne og eventuelle nødvendige dokumenter for å kunne forberede seg til tolkeoppdraget.
 • Legg til rette for at tolkingen kan utføres på en forsvarlig måte (støynivå, ventilasjon osv.).
 • Dersom det er behov for tilleggsopplysninger om forhold i det samfunnet vedkommende kommer fra, søk råd hos fagpersoner før møtet. Det er ikke tolkens oppgave å informere om slikt.
 • Planlegg ekstra nøye det du selv vil formidle og sett av tilstrekkelig tid: ved konsekutiv tolking beregnes det ca. dobbelt så lang tid som ved ikke-tolket samtale og ved simultan tolking må det legges inn enda hyppigere pauser enn ved konsekutiv tolking. For samtaler/møter som tar mer enn 3 timer, bør det bestilles to tolker som bytter på å tolke og å støtte og kvalitetssikre hverandre.
 • Tolken og din samtalepartner bør ikke være i samme rom uten deg som fagperson til stede, verken før eller etter samtalen.

Under samtalen:

 • Start møtet med en orientering om tolkens funksjon, enten ved tolken eller ved deg selv.
 • Henvend deg direkte til din samtalepartner.
 • Tilpass språket i forhold til inntrykket du får av samtalepartneren.
 • Si kun det du ønsker skal tolkes.
 • Uttrykk deg kort og klart og gi tolken mulighet til å tolke.
 • Trekk aldri tolken inn i en samtale ved å henvende deg direkte til tolken eller ved å spørre om tolkens mening.
 • Legg inn regelmessige pauser: minst 10 min. pause hver time i lengre konsekutivtolkede samtaler, pause hvert 20. eller 30. minutt eller bruk av to tolker ved simultantolkede møter.

Husk:

 • At tolken tolker alt som sies slik det sies, og dermed ikke har ansvar for innholdet i samtalen eller måten du uttrykker budskapet på.
 • At tolken ikke kan opptre som fullmektig for noen av samtalepartene, er upartisk (ikke «på parti» med noen av partene) og ikke gjør seg opp egne meninger om det som ytres.
 • At tolken er fagpersonen i tolkefaget og at du er fagpersonen på ditt fagfelt.
 • At idealet for en tolket samtale er å være mest mulig lik en ikke-tolket samtale.