Bestilling av tolk

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter Nasjonalt tolkeregister, som er søkbart gjennom Tolkeportalen: www.tolkeportalen.no

På tolkeportalen finner du tolker i alle språk der det finnes tolker i Norge. Tolkeportalens lettfattelige kategori-system gjør det enkelt å orientere seg.

Tolkene er oppført i tolkeportalen etter Nasjonalt tolkeregisters kvalifikasjonsnivåer:

Kategori 1: Statsautorisert tolk med tolkeutdanning

Kategori 2: Statsautorisert tolk

Kategori 3: Tolk med tolkeutdanning

Kategori 4: Statsautorisert translatør eller fagoversetter som har tre-dagerskurs i Tolkens ansvarsområde (TAO) i IMDis regi

Kategori 5: Personer som har bestått prøven ToSpot, en tospråklig sjekk for potensielle tolker, samt fullført TAO.

Kategorier 4 og 5 regnes som rekrutteringskategorier. I enkelte språk har det imidlertid ennå ikke blitt tilbudt tolkeutdanning. Dersom ingen tolker i et gitt språk er i en høyere kategori enn kategori 5, kan dette bety at språket er relativt nytt i Norge og at ingen tolker ennå har fått anledning til å formalisere sin tolkekompetanse i det aktuelle språket.

Trenger du bekreftet oversettelse, kan du søke en statsautorisert translatør i www.translatorportalen.com. For forklaring på forskjellen mellom en tolk og en translatør, se Om tolkeyrket.


Sametingspresident Aili Keskitalo og Dalai Lama. Foto: Sametinget.