Autorisasjon

Seksjon for studieadministrasjon, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved HiOA er ansvarlig for å arrangere autorisasjonsprøven i tolking. Autorisasjonsordningen for tolker og tolkeprøven ble vedtatt ved kongelig resolusjon i 1997.

Autorisasjonsordningen har som hovedmål å sikre kompetanse i tolking i offentlig tjenesteyting. Ferdighetene som blir evaluert ved autorisasjonsprøven er imidlertid også aktuelle ferdigheter for tolking i andre sammenhenger, som for eksempel konferansetolking, tolking i næringslivet, i diplomatiet og lignende.

Ifølge forskriftene stilles det to krav for å kunne få bevilling som statsautorisert tolk fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD):

  • Tolken må ha fylt 20 år.
  • Tolken må bestå autorisasjonsprøven i tolking, som omfatter både en skriftlig og en muntlig del.

Den skriftlige delen av autorisasjonsprøven betraktes hovedsakelig som en silingsprøve, for å finne ut om kandidaten har de nødvendige allmennspråklige ferdigheter og kunnskaper i aktuell fagterminologi som en tolk i offentlig tjenesteyting må beherske.

Den muntlige delen av autorisasjonsprøven, som er den virkelige prøven i tolking, består av to deler. Del 1 er tolking av dialoger og del 2 er tolking av monologer.

Her finner du informasjon om prøven:

www.hioa.no/Studier/LU/Autorisasjonsproeve-i-tolking/informasjonshefte-for-kandidater-til-autorisasjonsproeven-i-tolking

Tolking for Stoltenberg small
Kollega Kui Zhu tolker daværende statsminister Jens Stoltenbergs tale ved kulturarena i Beijing, 2007. Foto: Kristoffer Rønneberg, Aftenposten