Norsk tolkeforening om åpne markedsplasser

Til medlemmer i Norsk Tolkeforening

Oslo, 20.02.17

Norsk Tolkeforening om åpne markedsplasser

Norsk tolkeforening (NTF) ser det som nødvendig å oppklare og presisere foreningens syn på kommersielle aktører på tolkemarkedet. Bakgrunnen for denne presiseringen er at mange av våre medlemmer i disse dager får henvendelser fra teknologileverandører som utvikler og tester ut «åpne markedsplasser» der offentlige tolkebrukere skal kunne finne tolker.

NTF jobber for profesjonalisering av tolkeyrket. Denne målsettingen inkluderer ordnede arbeids- og lønnsbetingelser for tolker, gode rammeavtaler med tolkebrukere og offentlig regulert formidling av kvalifiserte tolketjenester. NTF støtter kun formidlingstjenester som ivaretar tolkebrukernes rett til kvalifisert tolketjeneste og styrker betingelser for profesjonalisering av tolkeyrket i Norge. NTF er opptatt av at tolkebrukere alltid skal ha tilgang til tolketjenester av høy kvalitet. Vellykket sluttresultat bygger på flere ulike elementer, deriblant tolkeformidling basert på inngående kjennskap til tolkefaget.

NTFs medlemmer melder i disse dager om en teknologileverandør som er svært offensiv med å forsøke å etablere seg på tolkemarkedet og tilbyr tolkene oppdrag, samtidig som den samme leverandøren jobber ut mot medier, offentlige virksomheter og andre aktører med løfter om å løse «tolkeproblemet» på nasjonalt plan. Prisen de tilbyr tolkene for oppdragene, er alt fra fast salærsats til «du bestemmer prisen selv». Samtidig legger de til rette for at tolkebrukeren skal kunne velge personer uten noen dokumenterte kvalifikasjoner til å utføre tolkeoppdrag mot lavere betaling. Denne måten å formidle tolkeoppdrag på legger opp til et system der tolker skal underby hverandre. Dette fremstår som useriøst og virker imot alle tiltak for å sikre at tolker som utfører oppdrag i offentlig sektor har de nødvendige kvalifikasjonene. NTF støtter i utgangspunktet ikke fremveksten av kommersielt drevne teknologiske markedsplasser på det offentlige tolkefeltet. Vi mener at bruk av teknologi knyttet til tolking må utvikles i et tett samarbeid med fagfeltet og med en god forståelse for tolking i offentlig sektor. Vi er overbevist om at offentlig sektor selv skal sikre seg veien til å formidle tolketjenester av høy kvalitet på en effektiv måte ved å jobbe videre med tiltakene foreslått i NOU 2014:8 og slik ta ansvar for å levere sine tjenester på en faglig forsvarlig måte. Slik vi ser det, er det kun når det offentlige selv tar fullt ansvar for organiseringen av tolketjenestene og inngår rammeavtaler med profesjonelle tolker i opprettelsen av sektorvise tolkesentraler, at vi kan snakke om betryggende forhold for tolkeprofesjonen, samt rettssikkerhet og likeverdighet for en mangfoldig befolkning.

NTF har hatt møte med det nyetablerte firma TikkTalk/Skiwo ved to anledninger for å høre om deres prosjekt. Disse møtene skal ha gitt TikkTalk/Skiwo grunn til å tro at de står i nært samarbeid med NTF. Vi ønsker å understreke at NTF har møtt TikkTalk/Skiwo utelukkende for å forstå hva deres prosjekt går ut på, slik at vi kan informere våre medlemmer om hva som rører seg på markedet og ta stilling til hva denne utviklingen vil kunne ha å si for tolkefeltet i Norge. Foreningens imøtekommenhet overfor TikkTalk/Skiwo må på ingen måte misforstås til å innebære at vi kan eller vil støtte kommersielle teknologileverandørers inntreden på tolkefeltet. Vi forventer at leverandører vi er i møte med, ikke tar vår foreløpige imøtekommenhet som grunnlag for promotering av sine prosjekter. Hvis NTF noen gang skal ha ytterligere kontakt med TikkTalk/Skiwo, forventer vi at TikkTalk/Skiwo viser at de følger samme prinsipper som foregangsaktører på det norske tolkemarkedet.

Et godt eksempel på vellykket organisering og formidling av tolketjenester er Tolkesentralen som ble opprettet i 2014 ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Tolkesentralen ved OUS har gjennomført en grundig utvelgelse og rekrutteringsprosess av tolker og forsyner nå en rekke sykehus på Østlandet med tolketjenester av høy kvalitet. Denne anskaffelsesmodellen har gitt de aktuelle sykehusene god og forutsigbar tilgang til kvalifiserte tolker, samtidig som det har skapt ordnede arbeidsforhold for tolkene. Dette er helt klart et forbilde for hva «tolkesentraler» bør være.

NTF har aldri bebudet verken teknologileverandører, formidlere, tolker eller tolkebrukere at vi på noe tidspunkt kan eller vil stille oss bak et prosjekt som ikke er basert på fagkunnskap og ikke tjener til profesjonalisering av tolkeyrket. NTF verken kan eller vil støtte virksomheter eller kommersielle løsninger som undergraver tolkebrukernes rett til kvalifisert tolketjenester eller strider mot betingelsene for videre profesjonalisering av tolkeyrket i Norge.

Med vennlig hilsen

Katerina Sandstø

NTF leder